Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informujemy Panią/Pana, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe.

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r. (RODO) informujemy, iż:

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DEPHOS Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie, ul. Rodziny Poganów 63, 32-080 Zabierzów. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw może się Pani/Pan z nami skontaktować drogą elektroniczną (e-mail: rodo@dephos.com), osobiście lub pisemnie na nasz adres wskazany powyżej.

II. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu przedstawienia Pani/Panu oferty naszych usług (aktualny zakres usług dostępny na stronie internetowej www.dephos.com) i możliwości nawiązania współpracy, w tym także w celu uzyskania Pani/Pana zgody na przedstawienie oferty naszych usług zgodnie z ustawą z dnia 16.07.2004 roku Prawo telekomunikacyjne oraz ustawą z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora danych). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych jest marketing bezpośredni naszych produktów.

III. KATEGORIE PANI/PANA DANYCH, KTÓRE PRZETWARZAMY

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych:

 1. dane identyfikacyjne – imię (imiona) i nazwisko,
 2. miejsce i adres prowadzenia działalności,
 3. dane dotyczące wykonywanej działalności (specjalizacja),
 4. numer telefonu,
 5. adres e-mail.

IV. ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: agentom usług oferowanych przez Administratora danych, podmiotom współpracującym z Administratorem danych w zakresie obsługi informatycznej.

V. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski.

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będziemy przechowywać przez okres przedstawienia Pani/Panu oferty naszych usług i możliwości zawarcia współpracy. Jeżeli w momencie nawiązania kontaktu nie wyrazi Pani/Pan zgody na przedstawienie oferty, usuniemy Pani/Pana dane niezwłocznie po otrzymaniu takiej informacji. W pozostałych przypadkach, upływ okresu przechowywania Pani/Pana danych będziemy weryfikować okresowo, nie rzadziej niż raz w roku, na zakończenie każdego roku kalendarzowego.

VII. PANI/PANA PRAWA

Przysługuje Pani/Panu:

 1. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii.
 2. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych.
 3. Prawo do usunięcia danych (Jeśli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pani/Pana dane, może Pani/Pan zażądać, abyśmy je usunęli.)
 4. Prawo ograniczenia przetwarzania danych (Może Pani/Pan zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chce Pani/Pan, żebyśmy je usunęli, bo są Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych.)
 5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
 6. „Sprzeciw marketingowy” – Ma Pani/Pan prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeśli skorzysta Pani/Pan z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
 7. Prawo do przenoszenia danych (Ma Pani/Pan prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Pani/Pana dane osobowe. Może Pani/Pan też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.)
 8. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Jeśli Pani/Pan uważa, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.)

VIII. INFORMACJA O ŹRÓDLE DANYCH

Pani/Pana dane uzyskaliśmy ze źródeł powszechnie dostępnych: internet. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przesłanie oferty naszych usług drogą elektroniczną, adres e-mail uzyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana.

IX.

Nie przetwarzamy Pani/Pana danych osobowych w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.