Projekty UE

Projekt POIR.02.03.02-12-0042/20 

Projekt "Interaktywne metryczne panoramy 3D" realizowany jest w ramach podziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MSP, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Więcej


PROJEKT RPMP.01.02.03-12-0185/21  

Projekt „Opracowanie ulepszonego produktu – LiMON UAV” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działania 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Więcej