Pomiary Naziemne

Analizy wytrzymałościowe i konstrukcyjne

Modele 3D tworzone na podstawie danych pochodzących ze skanowania laserowego przez DEPHOS Group dostarczają danych strukturalnych wykorzystywanych w szeregu dalszych zadań obliczeniowych. Przy tego typu projektach DEPHOS Group ściśle współpracuje z inżynierami konstruktorami.

Jednym z najczęstszych rodzajem zadań analizy przemysłowej, dla których DEPHOS Group zbiera i modeluje dane 3D, jest modelowanie obciążenia podczas pracy ze stalą konstrukcyjną. Może to obejmować modelowanie mostów stalowych, które wspierają rurociągi napowietrzne w zakładach chemicznych lub wsporników konstrukcyjnych używanych do ochrony i konserwacji historycznych elewacji budynków, gdy firmy budowlane przeprowadzają prace remontowe w centrum miast. W przypadku tego typu projektów DEPHOS Group klasyfikuje i modeluje dane skanowania 3D istniejących konstrukcji do formatów danych 3D CAD, które są powszechnie używane przez oprogramowanie do modelowania konstrukcji.

Inne procedury, dla których DEPHOS Group dostarcza modele powierzchni 3D pochodzące z danych skanowania laserowego, obejmują te, które wymagają złożonych powierzchni do wykorzystania w analizie metodą elementów skończonych (MES). Modele te mogą stanowić elementy składowe zadań modelowania strukturalnego, takie jak właściwości aerodynamiczne lub przepływ materiałów w sektorach przemysłu, takich jak energia odnawialna, ropa i gaz czy produkcja chemiczna. Tego typu modle wykorzystywane są także szeroko przy obliczeniach konstrukcyjno – wytrzymałościowych budynków zabytkowych.